Statute

У С Т А В

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ОБЩО БЪДЕЩЕ”

Приет на учредително събрание ,

състояло се на 03.09.2014г.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статут

Чл. 1. /1/ Сдружение “ОБЩО БЪДЕЩЕ” е юридическо лице , различно от членовете си , учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел , Устава и Решението на учредителното събрание.

/2/ Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

/3/ Членовете на сдружението отговарят за внасяне на дължимите членски вноски , но не и за задълженията на сдружението.

 

Наименование

Чл. 1. /1/ Наименованието на сдружението е ОБЩО БЪДЕЩЕ

/2/ Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона .Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

 

Седалище и адрес на управление

Чл.3 Седалището на сдружението е град Пловдив , а адресът на управление на дейността е ул. “ Константин Величков” № 53

 

Срок

Чл.4. Сдружението се учредява като безсрочно .

 

Определяне на дейността

Чл.5. /1/ Сдружението осъществява дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА , изразяваща се в организационна и административна дейност, подпомагане, развитие, популяризиране и утвърждаване в областта на музиката, образованието, театъра, изобразителното изкуство, скулптурата, архитектурното наследство, улично изкуство, състезателна , тренировъчна и организационно- административна дейност в областта на всички видове спорт, развитие и популяризиране на физическото възпитание и спорта, както и развитие и утвърждаване на олимпийски и неолимпийски спортове, организиране и подпомагане на мултикултурни фестивали, сбирки, семинари и работилници с културна и образователна цел, както и всякаква друга обществено полезна дейност в областта на музика, театър, изобразително изкуство, сценични изкуства, урбанизъм, архитектурна и градска среда, спорт, туризъм, опазване на културното наследство, интеркултурна комуникация, детски активности, интегриране на малцинствените групи и др.

/2/ Сдружението може да извършва ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ , свързана с предмета на основната дейност , а именно : организиране на фестивали, сбирки, събори, симпозиуми, семинари, работилници, звукозапис, аудио и видео, организиране на турнета, концерти, театрални представления, спортни събития, издаване на стихосбирки, и др. периодични и непериодични печатни издания, културен обмен на артисти в страната и в международен план, рекламна , издателска и консултантска дейност и наемане на спортни, театрални, музикални и др. обекти, наемане на музикална техника и съоръжения; концесионна дейност , организиране на покупка на спортна екипировка , театрални костюми, консумативи, съоръжения и други сходни стоки , с цел да ги използва в дейността си, да ги дари, преработи в друг вид.

/3/ Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда , определени от Търговския закон , Закона за счетоводството и данъчните закони.

/4/ Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

 

Цели и средства

 Чл.6. /1/ Целите на сдружението са :

/а/ развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката и технологиите в тези области;

б/Развитие, организиране и подпомагане на концерти и музикални изпълнения

в/развитие, организиране и подпомагане на мултикултурни фестивали, събори, сбирки, симпозиуми, семинари и работилници с културна и образователна цел

в/развитие, организиране и подпомагане на театрални, сценични и художествени изпълнения;

г/развитие, организиране и подпомагане на артисти в тяхното творческо развитие

д/развитие, подпомагане на изработването и популяризирането на произведения на изкуството/картини, дигитален арт, музика, проза, лирика, скулптура, занаяти и ръчно изработени произведения на изкуството/

е/развитие, организиране и подпомагане на всички видове спорт от състезателен и несъстезателен характер за деца, младежи и възрастни

ж/развитие, организиране и подпомагане на туризма с историко – археологическа и образователна цел;

з/развитие, подпомагане и организиране на улично изкуство

и/подпомагане и поощряване на диалога между различните култури, изкуството и традициите на местно ниво

к/развитие и подпомагане на нови културни пространства;

л/промотиране на природните красоти, архитектурни, културни

м\/развитие, организиране и подпомагане на културни събития, насочени към малцинствени групи/хора в неравностойно социално положение/

н/подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация

о/развитие, организиране и подпомагане на мрежа от клубове за задоволяване на културните и образователни интереси на младите хора

п/насърчаване на доброволческите дейности и инициативи

р/ Създаване и поддържане на тесни отношения на взаимопомощ и обмен със сходни сдружения в страната и извън нея.

с/Осигуряване на съвременна в технологично отношение база за учебно-тренировъчна, концертна, спортно – състезателна дейност, с цел постигане на високи постижения в национални и международни състезания, конкурси, турнири.

т/ Защита интересите на членовете на сдружението и социално подпомагане

у/ Създаване на условия за занимания на гражданите и преди всичко на децата и младежта с физически упражнения , спорт и социален туризъм и развитие на спорта за всички .

ф/ Запознаване на държавните и общински органи, както и на международните организации с проблемите в областта на музиката, театъра, спорта, уличното изкуство, изобразителното изкуство, както и съдействие за осигуряване на нормална атмосфера , подпомагане и мотивиране на талантливи хора на изкуството.

 

Чл.7. / 1/ Средствата , с които сдружението ще постига целите си са:

/а/ членски внос и индивидуални и колективни вноски ;

/б/ трансфер на културни дейци, спортни състезатели ;

/в/ приходи от участия в концерти, театрални постановки, спортни състезания ;

/г/ приходи от предоставени развлекателни и спортни услуги на граждани;

/д/ приходи от реклама , телевизионни и други права на разпространение;

/е/ дарения и спонсорство;

/ж/ субсидии от Държавата , от спортни федерации ,от спортния тотализатор;

/з/ предоставени средства от международни организации, както и такива по европейски програми за развитие и популяризиране в областта на културата и спорта ;

/и/ от управление на собствено имущество ;

/к/ абонаментни карти;

/л/ такси за курсове и школи;

/н/ издаване и реализация на произведения на изкуството/картини, музика, проза, лирика, стихосбирки, филми, скулптури, ръчно изработени произведения на изкуството/

о/ от продажба на рекламни материали и сувенири, популяризиращи и промотиращи събитията, организирани от сдружението, както и самото сдружение

п/от продажба на печатни издания (книги, списания и др.), продукт от работата на сдружението или на неговите членове

р/от продажба на билети за събития, организирани от сдружението – театрални постановки, концерти, работилници и т.н.

с/ от продажба на различни изделия, изготвени от членовете на сдружението или резултат от проведен уъркшоп – грънци, домашни кулинарни изделия

т/от събирането на такси за събития, курсове, семинари и работилници, организирани от сдружението

у/ от продажба на софтуерен продукт, който работи за целите на сдружението (например софтуерен app, музикална или друга програма)

 

 ІІ.ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл.8. /1/ Членуването в сдружението е доброволно . Членове могат да бъдат както физически , така и юридически лица.

/2/ Член на сдружението може да бъде всяко физически или юридическо лице , което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане , спазва неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл.9. Всеки член на сдружението има право :

 1. да участва в дейността на сдружението и работата на Общото събрание ;
 2. да бъде избиран в ръководните му органи;
 3. да бъде информиран за дейността на сдружението;

Чл.10. Всеки член на сдружението е длъжен :

 1. да внася ежемесечно членския си внос или в сроковете и периодите посочени в правилника;
 2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;

Чл.11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.Упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

 

Придобиване на членство

 Чл.12. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание . Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет , който в едномесечен срок разглежда молбата и внася кандидатурата в Общото събрание . Приемането на нови членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

 

Прекратяване на членство

 Чл.13. /1/ Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. със смъртта на физическото лице- член или поставянето му под запрещение;
 3. с изключване;
 4. с прекратяване на юридическото лице- член на сдружението;
 5. при отпадане на членството.

/2/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение , което прави по- нататъшното членство несъвместимо.

/3/ Отпадане на членството е налице , когато има системно невнасяне на членския внос и неучастие в дейността на сдружението . Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение , с което се прекратява членството

 

ІІІ.ИМУЩЕСТВО

Чл.14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства , имуществени вноски от членовете , вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

 

Източници на средства на сдружението

 Чл.15. /1/ По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел , определена с устава или с решение на Общото събрание . В решението си Общото събрание определя целта , размера и начина на събиране на вноските.

/2/ Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

/3/ Размерът на лихвите по заемите и наемите по ал.3 се определя от общото събрание на сдружението.

/4/ Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

 

ІV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

 Чл. 16. Ръководни органи на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

 

Състав на общото събрание

Чл.17. В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото сдружение лично или чрез представител.

 

 Представителство

 Чл.18. /1/ Членовете- юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

/2/ Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

/3/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

/4/ Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

 

Правомощия на Общото събрание

 Чл.19. /1/. Общото събрание :

 1. Изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. взема решение за преобразуване и прекратяване на сдружението;
 4. вземане на решение за приемане и изключване на членове;
 5. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнагражденията им;
 6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
 7. одобрява годишния счетоводен отчет;
 8. назначава ликвидатори при прекратяване на сдружението , освен в случай на несъстоятелност;
 9. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 10. взема решение за участие в други организации;
 11. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 12. приема бюджета на сдружението;
 13. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 14. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
 15. Освобождава от отговорност членовете на управителния съвет.

/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове на сдружението.

/3/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

/4/ Споровете по предходната алинея могат да се предявят пред съда по регистрация на сдружението от всеки негов член в едномесечен срок от узнаването им , но не по – късно от една година от датата на приемане на решението.

 

Провеждане на общото събрание

 Чл.20 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно- редовно Общо събрание

/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет- извънредно Общо събрание.

/3/ Допуска се и дистанционно присъствие на членове посредством двустранна
телефонна или друга конферентна връзка, гарантираща установяването на самоличността им
и позволяваща участието им в обсъждането и вземането на решения.

 

Свикване на Общото събрание

 Чл. 21. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

/2/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/3/ Поканата за Общо събрание се изпраща по електронен път (имейл) до електронните
адреси на всички членове на сдружението. Всеки член е длъжен да предостави електронен
адрес (имейл) за кореспонденция при придобиване на членство, както и да уведоми УС при
негова промяна, като за целта може да използва електронния адрес на сдружението.

 

Право на сведение

Чл. 22. Писмените материали , свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най- късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

 

Кворум

Чл. 23. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по- късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

 

Право на глас

Чл. 24. Всички членове имат право на един глас.

 

Конфликт на интереси

Чл. 25. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;

 

Мнозинство

Чл.26. /1/Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

/2/ За решенията по чл.19 т.1 и т.3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите .

Чл.27. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно , освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

 

Протокол

Чл.28. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол .

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието .

 

Управителен съвет

Чл.29. /1/ Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

/2/ Управителния съвет е в състав от 3 / трима/ члена, които са членове на сдружението.

/3/ Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице- член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

/4/ Първият Управителен съвет , определен с учредителния протокол в състав от три члена , е с мандат 3 / три / години.

/5/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

 

Права и задължения на Управителния съвет.

 Чл. 30. /1/ Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между чнленовете и решенията , с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/3/ Управителният съвет се събира на редовни и/или извънредни заседания.

/4/ Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

/5/ Управителният съвет приема организационно – управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

/6/ Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

/7/ Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

/8/ Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.

/9/ Представлява сдружението , определя обема на представителната власт на отделни негови членове / с нарочно протоколно решение.

 

Кворум и мнозинство

 Чл.31. /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице , с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

/3/ Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за :

 1. съществена промяна на дейността на сдружението;
 2. съществени организционни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

 

Отговорност на членовете на Управителния съвет

 Чл.32. /1/ Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

/2/ Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи , че няма вина за настъпилите вреди.

 

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 33. Сдружение с нестопанска цел “ОБЩО БЪДЕЩЕ “ се представлява от председател на Управителния съвет, който е един от членовете на управителния съвет.

/2/ В случаите, в които се осъществява правно действие и операция на стойност над 5 000/пет хиляди/ лева, сдружението се представлява от председателя на управителния съвет, но въз основа на писмено решение, взето с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

 

VІ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

Чл. 34 Ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитиори в предвидените от закона случаи.

Чл.35 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

 

Назначаване на независими одитори

 Чл.36. /1/ В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

 

Приемане на годишното приключване

 Чл. 37. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

 

Задължителна отчетна информация

 Чл.38 Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

Дивиденти

Чл.39 Сдружението не разпределя печалба.

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 40 . /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

/2/ Ликвидацията се извършва от чуправителния съвет на сдружението . Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

 

Ликвидация

Чл. 41. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.

(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящите и бившите членове;
 2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
 3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 4. съпрузите на лицата по т. 1-3;
 5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

VІІІ. НАЧИН ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

 

Чл.42. /1/ Удовлетворяването на кредиторите се извършва от ликвидатора на сдружението.

/2/ Имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или учредителния акт

/3/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.2 то се предава на Общината , в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел . Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най- близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

 

          ХІХ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 43. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

 

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредителни на Учредително събание на сдружение с нестопанка цел “ ОБЩО БЪДЕЩЕ”, състояло се на 03.09.2014г, в гр. Пловдив , ул. “Константин Величков № 53 , в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.